لطفا اطلاعات خودوریی تان را بالا ببرید <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">برای</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">خیلی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">از</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">افراد</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">اتفاقاتی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">نظیر</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تصادفات</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">رانندگی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">پیش</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">افتاده</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">است</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">.</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">میزان</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">آسیب</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دیدگی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">در</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">سوانح</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">رانندگی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">متفاوت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">است</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">و</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بستگی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">به</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">شدت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تصادف</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">و</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">نوع</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">خودرو</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دارد</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">.</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">در</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">این</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">صورت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">انتخاب</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">گزینه</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">مناسب</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">برای</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><a href="http://www.pmotor.ir/%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1.html"><strong><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">صافکاری و نقاشی</span></strong></a><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قسمت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">های</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">آسیب</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دیده</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بدنه</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بسیار</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">مهم</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">است</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">.</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">زیرا</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">می</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تواند</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">مقداری</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">در</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">جلوگیری</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">از</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">ضرر</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">و</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">زیان</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بیشتر</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">مالک</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">خودرو</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تاثیر</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بگذارد</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">. </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">میزان</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">افت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قیمت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">یک</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">خودروی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">حادثه</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دیده</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بستگی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">به</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قسمت</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">های</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">رنگ</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">شده</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دارد</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">. </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">از</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">این</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">رو</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"><span>  </span>بهتر است با </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">بهره</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">گیری</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">از</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">افراد</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">حرفه</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">ای</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">سعی</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">در</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">درست</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">کردن</span><span style="font-size: 17pt; line-height: 115%; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="fon

اجاره آپارتمان مبله در سراسر ایران برای یک ماه + قیمت <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">از جمله خدمات ارائه شده توسط </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA">شار مبله</span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA"> </span><a href="http://sharmoble.com"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">اجاره آپارتمان مبله</span></strong></a><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> در</span><span style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> سراسر ایران </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA">به صورت </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">کوتاه مدت است. شما می توانید برای این منظور با داشتن اطلاعات زیر با ما تماس حاصل فرمایید و </span><a href="http://sharmoble.com"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">آپارتمان مبله</span></strong></a><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> مد نظر خود را اجاره کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></p> <ul type="disc"><li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">مدت زمان اقامت شما </span></li><li class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تعداد نفرات</span></li></ul> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">ما با بررسی موارد مختلف </span><a href="http://sharmoble.com/"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">آپارتمان مبله</span></strong></a><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> ، پیشنهادهای خود را به شما ارائه خواهیم داد</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قیمت </span></strong><a href="http://sharmoble.com/"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: "B Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">اجاره آپارتمان مبله</span></strong></a><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> در تهران کوتاه مدت</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">علی رغم مواردی که در بالا گفته شد با این حال قیمت تقریبی برای </span><a href="http://sharmoble.com/"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">اجاره آپارتمان مبله</span></strong></a><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> در تهران کوتاه مدت به شرح زیر است</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <ul type="disc"><li class=" " dir="rtl" style="color: black; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">اجاره سوئیت در تهران برای یک هفته</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">: </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قیمت بسته به نفرات و منطقه از حدود 1.5 میلیون تومان به بالا</span></li><li class=" " dir="rtl" style="color: black; margin-right: 0.5in; margin-left: 0in; text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">اجاره سوئیت در تهران برای یک ماه</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">: </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قیمت از حدود 5 میلیون تومان به بالا</span></li></ul> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"> </span></p> </p>

6 روش تضمینی اصلاح طرح لبخند <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">هر دهان و دندانی ویژگی های خاصی دارد و درک این ویژگی ها می تواند به ارائه خدمات</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">دندانپزشکی زیبایی مناسب به هر فرد کمک کند. معمولاً، فرآیند اصلاح</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><a href="http://simadent.com/Page/101/طرح-1"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">طرح لبخند</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> دندان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">می تواند ترکیبی از روش هایی که در ادامه آمده باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: purple;" lang="FA">۱</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif"; color: purple;">-</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">باندینگ دندان</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">باندینگ دندان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">یک روش دندانپزشکی زیبایی مطمئن و بی خطر است که برای بهبود ظاهر خراشیده، ترک خورده، یا تغییر رنگ داده دندان ها به منظور اصلاح </span><a href="http://simadent.com/Page/101/طرح-1"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">طرح لبخند</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> استفاده می شود. از این روش می توان برای حذف فضاهای خالی بین دندان ها و نیز تغییر اندازه یا شکل دندان استفاده کرد. این روش در زمان کم و کمتر از یک ساعت امکان پذیر است. در باندینگ دندان می توان از بهترین رنگی که با دندان فرد مطابقت دارد برای تغییر رنگ دندان استفاده کرد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: purple;" lang="FA">۲</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif"; color: purple;">-</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">سفید کردن دندان</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">بلیچینگ</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">یا سفید کردن دندان یکی از روش های متداول</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> برای اصلاح طرح لبخند است که برای افرادی که به دنبال داشتن لبخند زیبا با صرف زمان بسیار کم هستند، مناسب است. در این حالت بیماران می توانند فرآیند سفید شدن دندان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">را در مطب دندان پزشک یا در خانه انجام دهند. هر دو حالت این روش درمانی بسیار متداول است و می تواند نتایج فوق العاده در کوتاه مدت برای اصلاح طرح لبخند به همراه داشته باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: purple;" lang="FA">۳</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif"; color: purple;">-</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ونیر پرسلاین یا لمینت دندان</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ونیر پرسلاین که در اصلاح لامینت یا لمینت دندان نیز نامیده می شود نیز قابلیت اصلاح تعدادی از مشکلات و</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ترمیم زیبایی دندان برای اصلاح طرح لبخند را دارد. این نوع روکش بر روی دندان ها قرار می گیرد و به این ترتیب مشکلات ظاهری آنها همچون خراشیدگی، کجی، و تغییر رنگ را پنهان می کند. فقط در طول دو جلسه درمانی، لمینت دندان می تواند به شما یک لبخند حیرت انگیز هدیه دهد</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: purple;" lang="FA">۴</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif"; color: purple;">-</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">روکش دندان</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">برای ترمیم سریع دندان‌های آسیب دیده‌ می توان از یک</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">روکش</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">سرامیک با دوام که منطبق با رنگ طبیعی دندان شماست، استفاده شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <h2 dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">5-</span><a href="http://simadent.com/Video/71/درمان-ایمپلنت-یک-مرحله-ای"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ایمپلنت</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> دندان</span></h2> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://simadent.com/Video/71/درمان-ایمپلنت-یک-مرحله-ای"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ایمپلنت</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> دندان یکی از مواردی است که می توان برای اصلاح بی دندانی و جبران دندان از دست رفته از آن استفاده کرد ، به خوبی می توان با استفاده از ایمپلنت دندان هایی زیبا و درخشان داشت و البته امکان خوردن ، آشامیدن و جویدن را باز یافت</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"> .</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">6-</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span></strong><a href="http://simadent.com/Page/100/ارتودنسی"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">ارتودنسی</span></a></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">سیم</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">‌</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">کشی</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">دندان</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">‌</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ه</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ا</span></strong><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">روشی</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><a href="http://simadent.com/Page/100/ارتودنسی"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ارتودنسی</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">برا</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ی ردیف و مرتب کردن دندان‌ها است</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;">. </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">دندانپزشکان غالباً توصیه می‌کنند که دندان‌ها قبل از دیگر درمان‌های زیبایی نزد </span><a href="http://simadent.com/Page/188/بهترین%20دکتر%20متخصص%20درمان%20ارتودنسی"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">متخص</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">ص ارتودنسی</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">، </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"><span> </span></span><a href="http://www.mihanortho.com/faq-category-31-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%25"><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ارتودنسی</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">شوند،</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">چون</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">دندان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">‌</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">های</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">نامرتب</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">باعث</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">بروز</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">مشکلات</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">متعد</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">د </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">می</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">‌</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">شود</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">. </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">اختلال</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">بایت</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">و</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">روی</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">هم</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">قرار</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">نگرفتن</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">دندان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">‌</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ها</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">سلامت</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">دندان</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">‌</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ها</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ی </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">باقیمانده</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">را</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">به</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">خطر</span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">می</span><span

تخمین هزینه پرینت سه بعدی <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">هزینه‌ی </span><a href="http://پرینت3بعدی.com/"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">پرینت سه بعدی</span></strong></a><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> بر اساس زمان کار دستگاه تعیین می‌شود. این روش ممکن است، مشکلاتی را ایجاد نماید. شخص خریدار ممکن است بگوید از کجا معلوم این تعداد ساعت زمان برده است. برای روشن شدن موضوع لازم است روش تعیین زمان را مشخص کنیم</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">زمان </span><a href="http://پرینت3بعدی.com/"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">پرینت سه بعدی</span></strong></a><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> به این </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA">۴</span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> عامل بستگی دارد</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; text-align: right; text-indent: -0.25in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><span>1.<span style="font: normal normal normal normal 7pt "Times New Roman";">     </span></span></span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دقت نازل (به طور معمول </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA">۴/۰</span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> میلیمتر است</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">)</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; text-align: right; text-indent: -0.25in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><span>2.<span style="font: normal normal normal normal 7pt "Times New Roman";">     </span></span></span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دقت پرینت (بستگی به پرینتر می‌تواند تغییر کند</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">)</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; text-align: right; text-indent: -0.25in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><span>3.<span style="font: normal normal normal normal 7pt "Times New Roman";">     </span></span></span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">حجم کار</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; text-align: right; text-indent: -0.25in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><span>4.<span style="font: normal normal normal normal 7pt "Times New Roman";">     </span></span></span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">پیچیدگی جسم</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-right: 0.5in; text-align: right; text-indent: -0.25in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><span>5.<span style="font: normal normal normal normal 7pt "Times New Roman";">     </span></span></span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">نوع دستگاه</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دقت نازل</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> :</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">سر نازل‌ پرینتر سه بعدی سوراخی وجود دارد که طول لایه‌ی افقی را تعیین می‌کند وهرچه بزرگتر باشد کیفیت </span><a href="http://پرینت3بعدی.com/"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin"; color: red;" lang="AR-SA">پرینت سه بعدی</span></strong></a><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> پایین‌تر می‌آید و زمان کاهش پیدا می‌کند. هرچه بکوچکتر باشد کیفیت بالاتر می‌رود و زمان پرینت بیشتر می‌شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">دقت پرینت</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">این پارامتر کیفیت قطعه را در محور</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> z  </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تعیین می‌کند که بین بازه‌ی </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA">۶۰</span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> میکرون تا </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="FA">۴۰۰</span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> میکرون قابل تغییر است که این بازه بسته به نوع دستگاه متفاوت است</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">هرچه این قطر چاپ پایین تر باشد دقت بالاتر می‌رود و سرعت پایین تر می‌شود و بالعکس</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">حجم کار</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">این پارامتر وابسته به طراحی مشتری است و هرچه سایز قطعه بزرگتر باشد زمان بیشتری می‌برد تا قطعه پرینت شود</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></strong><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">پیچیدگی جسم</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">: </span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">هرچه جسم خطوط گسسته و یا تیز داشته باشد زمان پرینت بیشتر می‌شود.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">نوع دستگاه</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">سرعت حرکت دستگاه وابسته به تکنولوژی ساخت</span><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA"> دستگاه متفاوت است و هر دستگاه بر اساس شرایط خود سرعت متفاوتی خواهد داشت</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">تعیین هزینه پرینت</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">با توجه به </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">پارامتر‌هایی که گفته شد، می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت به نوع دستگاه و نحوه‌ی کار اپراتور و وجدانش مربوط است . اما باز هم راهی برای تعیین حدود زمان پرینت وجود دارد. اولین راه تعیین قیمت از چند اپراتور است (که باز هم می‌تواند وجدان اپراتور تاثیر بگذارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">)</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">راه دوم درخواست</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> Gcode  </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">قطعه از اپراتور است و تست ان در سایت‌های شبیه ساز</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> gcod  </span><span style="font-size: 17pt; font-family: "B Nazanin";" lang="AR-SA">است. </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; line-height: 115%;"> </span></p> </p>

آموزش قدم به قدم ترجمه تخصصی مقاله <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">با فرض اینکه فرد ترجمه کننده 70 درصد به زبان انگلیسی آشناست مطلب را جلو می بریم. البته لازم به ذکر است که</span><strong><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span></strong><span dir="ltr"><a href="http://www.irrendition.ir/ترجمه-تخصصی"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">ترجمه تخصصی</span></strong></a></span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";"> <span lang="AR-SA">مقاله</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">تنها به دانستن لغات تخصصی رشته نمی باشد. جمله بندی روان، حفظ </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">ساختار گرامری در کنار حفظ ادبیات متن و تخصصی بودن ترجمه از اصول اساسی</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: red;"> </span></strong><a href="http://www.irrendition.ir"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: red;" lang="FA">ترجمه مقاله</span></strong></a><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";"> <span lang="AR-SA">می باشد. در اینجا به صورت گام به گام، مراحل </span></span><a href="http://www.irrendition.ir/ترجمه-تخصصی"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">ترجمه تخصصی</span></strong></a><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA"> مقاله را برای شما توضیح می دهیم</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">:</span></p> <table class=" " style="width: 100%; background: rgb(251, 228, 213) none repeat scroll 0% 0%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr style="height: 29.9pt;"> <td style="width: 100%; padding: 0in 5.4pt; height: 29.9pt;" width="100%" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: "Times New Roman", "serif"; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;" lang="FA">قدم</span></strong><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: "B Roya"; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;" lang="FA"> اول: استخراج واژگان تخصصی</span></strong></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class=" "><span style="font-size: 15pt; font-family: "Tahoma", "sans-serif";"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">عموما، حتی مترجمین متخصص در هر رشته تخصصی نمی توانند ادعا کنند که با تمام واژگان تخصصی یک مقاله آشنا می باشند. اما راه درست استخراج واژگان تخصصی یک مقاله چیست؟</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">اولین چیزی که به ذهن شما می آید و شاید راحت ترین روش استفاده از</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;" lang="AR-SA">مترجم گوگل</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif"; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;" lang="AR-SA"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">باشد، اما با توجه به مفید بودن نسبی این منبع در ترجمعه لغات، در بسیاری از موارد وقتی جمله ای یا کلمه ای را در گوگل ترنسلیت وارد می کنید، ممکن است ترجمه واژه در متن تخصصی شما اشتباه و گاها خنده دار</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA">  </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">به نظر برسد</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">بگذارید با یک مثال این مطلب را کاملا برای شما توضیح دهیم. واژه</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> forge </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">را در نظر بگیرید. در اصطلاح عمومی، ترجمه این لغت جعل کردن می باشد. اما در </span><a href="http://www.irrendition.ir/ترجمه-تخصصی"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: red;" lang="AR-SA">ترجمه تخصصی</span></strong></a><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA"> به معنای آهنگری می باشد. در نظر بگیرید که در ترجمه متن تخصصی مکانیک این ترجمه به صورت جعل کردن به کار رود؟؟؟؟</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">در واقع این امر نشان می دهد که در </span><a href="http://www.irrendition.ir"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: red;" lang="AR-SA">ترجمه مقاله</span></strong></a><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA"> آشنایی کامل با رشته و مفهوم </span><a href="http://www.irrendition.ir/ترجمه-تخصصی"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">ترجمه تخصصی</span></strong></a><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA"> متون</span></strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA"> بسیار حائز اهمیت می باشد. در صورتی که یک شخص فرصت ترجمه ندارد و یا توانایی انجام ترجمه متن مورد نظر را ندارد، یکی از مزایای استفاده از</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><span dir="ltr"><a href="http://www.irrendition.ir/سایت-ترجمه"><strong><span dir="rtl" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: red;" lang="AR-SA">سایت ترجمه</span></strong></a></span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">به جای استفاده از دارالترجمه ها و مراکز خدمات دانشجویی ارجاع سفارش به مترجم متخصص در همان رشته می باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 17pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: rgb(0, 51, 204);" lang="AR-SA">آموزش استخراج ترجمه تخصصی واژگان</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif"; color: rgb(0, 51, 204);"> </span></strong></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">مورد اول برای <strong>ترجمه تخصصی واژگان</strong> استفاده از دیکشنری های تخصصی هر رشته می باشد که به صورت کتاب یا در برخی از موارد با جستجو در اینترنت، این دیکشنریهای تخصصی در دسترس می باشد. در </span><a href="http://www.irrendition.ir/سایت-ترجمه"><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya"; color: red;" lang="AR-SA">سایت ترجمه</span></strong></a><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";"> <span lang="AR-SA">، دیکشنریهای تخصصی مختلفی جهت استفاده شما دوستان گرامی ارائه شده است که می توانید از آن ها استفاده کنید</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">راه دوم، در صورت عدم دسترسی به دیکشنریهای تخصصی جستجو در اینترنت می باشد</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">. </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">این مورد خصوصا در مورد ترجمه تخصصی عبارات چند کلمه ای که یافتن آن در دیکشنریها دشوارتر می باشد، موثر است. به این صورت که واژه تخصصی و یا عبارت تخصصی مورد نظر را</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><strong><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">به همراه کلمه "ترجمه" در گوگل جستجو نمایید</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">. </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">برای جستجوی ترجمه تخصصی عبارات چند کلمه ای علاوه بر واژه ترجمه، ترجمه کلماتی از عبارت را که می دانید در کنار عبارت جستجو بنویسید و بعد در گوگل جستجو نمایید. برای یافتن ترجمه تخصصی عبارات و کلمات، مطمئن ترین منابعی که در صفحات جستجو ظاهر می شوند، مقالات تخصصی مرتبط با رشته تخصصی شما می باشد. با باز کردن صفحه این مقالات و جستجو در انها حتما می توانید ترجمه تخصصی عبارت و یا واژه مورد نظر خود را بیابید</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">. </span></p> <table class=" " style="width: 100%; background: rgb(251, 228, 213) none repeat scroll 0% 0%;" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr style="height: 29.9pt;"> <td style="width: 100%; padding: 0in 5.4pt; height: 29.9pt;" width="100%" valign="top"> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> </span><span style="font-size: 15pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: "B Roya"; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;" lang="FA">قدم دوم: جمله بندی روان و حفظ ساختار گرامری متن</span></strong></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class=" "><span style="font-size: 15pt; font-family: "Tahoma", "sans-serif";"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">در صورتی که شما واژگان تخصصی را کنار هم بگذارید،</span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "B Roya";" lang="AR-SA">بدون رعایت جمله بندی مناسب و اصول ساختاری و گرامری زبان مبدا و مقصد، معمولا متنی بدون مفهوم و ترجمه ای نامفهوم خواهید داشت. موردی که در ترجمه های انلاین رایگان مانند گوگل مشاهده می نمایید. این امر نیاز به داشتن دانش زبانی بالا در زبان انگلیسی و داشتن سابقه بالا در ترجمه متون تخصصی رشته مورد نظر دارد. برای تقویت مهارت جمله بندی هرگز از مترجمهای رایگان مانند گوگل استفاده نکنید چرا که با قرار دادن جملات در گوگل و مرتب کردن آنها حالت ماشینی ترجمه حفظ خواهد شد و اصولا عادت به این نوع ترجمه موجب می شود که هیچ گاه نتوانید ترجمه ای روان انجام دهید. سعی نمایید با گذاشتن وقت بیشتر و نوشتن چند جمله ترجمه شده از یک جمله انگلیسی و انتخاب روانترین و فارسی ترین حالت ممکن، با حفظ تخصصی بودن، بهترین ترجمه را انتخاب نمایید. به مرور زمان، سرعت و دقت شما در ترجمه جملات افزایش خواهد یافت</span><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 15pt; line-height: 200%; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 15pt; line-height: 115%;"> </span></p> </p>

انواع لیزرها: <p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p><p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><span> </span></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br /></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">روش های مختلفی برای دسته بندی لیزرها وجود دارد. لیزرها را می توان براساس نوع ماده فعال کننده، طول موج و توان خروجی دسته بندی کرد. در ادامه به شرح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">نوع ماده فعال کننده</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"> :<br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">بر این اساس لیزرها به 4 دسته ی لیزرهای گازی، لیزرهای جامد، لیزرهای مایع و لیزرهای نیمه رسانا تقسیم بندی می شوند.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";"><span> </span><span lang="AR-SA">به طور مثال، لیزر الکساندرایت و لیزر ان دی یاگ، جزء لیزرهای جامد، لیزر </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">co2</span><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="FA"> فرکشنال جزء لیزر گازی و لیزر دایود از نوع لیزرهای نیمه هادی هستند. برای </span><a href="http://pishroteb.ir"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="FA">خرید لیزر دایود</span></strong></a><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="FA"> و برای </span><a href="http://pishroteb.ir/"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="FA">خرید </span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">لیزر الکساندرایت</span></strong></a><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";"> </span></strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">به سایت </span><a href="http://pishroteb.ir/"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">http://pishroteb.ir</span></strong><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">/</span></strong></a><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";"> <span lang="AR-SA">مراجعه کنید.</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">طول موج</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:<br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">ناحیه مادون قرمز دور، مادون قرمز نزدیک، مرئی و ماورای بنفش تقسیم بندی لیزرها را طبق طول موج تشکیل می دهند.</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";" lang="AR-SA"> </span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">توان خروجی</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">:<br /> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: "P Nazanin";" lang="AR-SA">لیزرها بر حسب توان خروجی شان به لیزرهای کم توان، متوسط و پر توان طبقه بندی می شوند</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; font-family: "Times New Roman", "serif";">.</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"> </span></p> </p>